AVIS LEGAL

Per donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del
Comerç Electrònic (LSSI-CE), el propietari d’aquest lloc web –d’ara endavant el prestador- posa a la disposició dels
usuaris la següent informació:

Denominació Social: ALUSPORT BOTTLES, S.L.
Domicili Social: C/ALFONSO XII, 687-697-08918 BADALONA (Barcelona).
NIF: B-65867962
Tel.: +34 934.60.98.41
e-Mail: info@alusportbottles.eu

Inscrita en el registre Mercantil de Barcelona, Fulla 428739, Foli 0059, Tom 43405, Secc. Gral. Insc. 1a.

OBJECTE
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i
compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualssevol una altra disposició legal que fos
aplicable.
ALUSPORT BOTTLES, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc
web, sense que existeixi obligació de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a
suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT
ALUSPORT BOTTLES, S.L. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el
seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

ALUSPORT BOTTLES, S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però
no limitatiu, en fòrums, xat ́s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que
permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en
compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris,
autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells
continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i
l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible
d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament.. No obstant això, el prestador no descarta la
possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes
naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés al lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
ALUSPORT BOTTLES, S.L. es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de
protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la
implementació de les mesures de seguretat disposades sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) el
seu Reglament de Desenvolupament de la LOPD i l’UE RGPD 679/2016, que podrà consultar a la nostra POLÍTICA DE
PRIVACITAT.

L’únic punt de recollida de dades de caràcter personal del lloc web és el formulari de contacte, la finalitat del qual és
la de resoldre els dubtes i qüestions que l’usuari desitgi formular. La introducció de les dades en aquest formulari
implica l’acceptació de l’usuari al tractament de les seves dades per part del prestador amb la finalitat de resoldre
dubtes i la remissió d’enviaments de comunicacions comercials electròniques.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements
necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau
disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.
Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació,
distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol
ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat
intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus
respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se
respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o
industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic que
apareix a l’inici d’aquest Avís legal.

LLEI APLICABLE
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en
ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.